Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal

 

Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal

 

Tull en ’t Waal 13 januari 2017.

 

Aan :

Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten.

Het bestuur van het recreatieschap Midden Nederland/

Stichtse Groenlanden.

 

Geachte dames en heren,

 

Woensdagavond, 11 januari heeft het bestuur van de Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal een bijeenkomst georganiseerd in het Sociaal Cultureel Centrum “ ‘t Gebouw” in het dorp.

Voor deze bijeenkomst heeft de Stichting zowel sympathisanten van de Stichting , alle inwoners van Tull en ‘t Waal alsmede de in Houten actieve politieke partijen uitgenodigd. Er waren meer dan 100 personen op deze bespreking aanwezig.

De heer Laurens Roose heeft op deze avond namens het Recreatieschap de plannen van het Recreatieschap aan de vergadering voorgelegd. Daarna heeft het bestuur van de Stichting de aanwezigen geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken.

Aan het eind van de bijeenkomst hebben de aanwezigen zich uitgesproken over de gepresenteerde plannen en de wijze van besluitvorming.

Het lijkt ons goed om u via deze brief op de hoogte te stellen van de mening van de aanwezigen en de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal.

  1. Er heeft mede door de inzet van het bureau LRAU van de heer Roose een zeer constructieve uitwisseling van kennis en informatie tussen de Stichting en het Recreatieschap plaatsgevonden.
  2. Echter, de presentatie van het Recreatieschap geeft de indruk dat er overeenstemming tussen het Recreatieschap en de Stichting zou zijn. Dat is op een aantal belangrijke punten zeker niet het geval! Op veel onderwerpen hebben we elkaar gevonden maar er zijn ook nog grote verschillen!

Op welke onderdelen is er dan geen overeenstemming?

  1. De Stichting en de aanwezige sympathisanten stellen dat er geen uitspraak over de voorgestelde activiteiten kan worden gedaan voordat het college van BenW van Houten een duidelijke visie m.b.t. het gehele gebied van het eiland van Schalkwijk heeft gepresenteerd. Het door het Recreatieschap gepresenteerde plan betreft slechts de door het schap beheerde gebieden maar er zijn nog veel meer ontwikkelingen! Bewoners van Tull en ’t Waal willen pas instemmen met eventuele nieuwe recreatieplannen als duidelijk is hoe die plannen passen in een totaalvisie voor wat betreft groen, natuur, milieu,vervoer/verkeer, veiligheid en recreatie op het Eiland van Schalkwijk en belangrijke trekpleisters in aanpalende gemeentes.
  2. Het Eiland van Schalkwijk is een prachtig gebied, met op korte en lange termijn veel bezienswaardigheden, recreatieve mogelijkheden en natuur. Er liggen prachtige forten, een unieke stuw bij Hagestein, de aanleg van een grote sluis, verplaatsing van verdedigingswerken, mooie wandel- en fietspaden etc. etc. etc. Wij vragen ons af waarom de gemeente niet een meer proactieve rol speelt m.b.t. het op een juiste wijze positioneren en “vermarketen” van dit gebied.
  3. Er is geen overeenstemming m.b.t. de geluidsoverlast. In eerdere concepten is het maximale aantal db’s aangegeven maar in de presentatie van j.l. woensdag waren ze verdwenen. Het standpunt van de bewoners en de Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal is duidelijk; natuurlijk maken mensen geluid, maar gebruik van geluidsversterkers, luidruchtige buitenboordmotoren, waterscooters en te snel rijdende lawaaiige motorfietsen kan niet worden toegestaan.
  4. Er is geen overeenstemming over mogelijke evenementen. Wij vinden dit gebied volstrekt ongeschikt voor grote evenementen. Er zijn geen aan en afvoerwegen en de schade en overlast in de regio is zeer groot. Grote evenementen zorgen voor overlast en dragen niet bij aan de economische groei van dit gebied en het toestaan van evenementen staat haaks op een ander elementair uitgangspunt “evenwicht met milieu en natuur”.
  5. Wij hebben ook vernomen dat er bij de provincie stemmen opgaan om deze evenementen alleen op daarvoor geschikte terreinen met goede verbindingen en dichtbij de grote steden toe te staan.

 

Deze brief zal ook verzonden worden aan:

1.Leden van de gemeenteraad van Houten.

2.Laurens Roose.

3.Sympathisanten van de Stichting.

4.De Stichting Stelling van Honswijk.

 

Wij hopen van harte dat deze samenvatting een positieve bijdrage zal leveren aan de totstandkoming van een goed plan voor dit prachtige gebied en voor diegenen die hiervan wensen te genieten.

 

Hoogachtend,

namens het bestuur,

B.Bosshardt,voorzitter

 

 

 

 

 

Van de Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal

Strijpweg 11

3999 NW Tull en ‘t Waal

 

Aan Rijkswaterstaat Midden Nederland , district Zuid

t.a.v de directie

Postbus 2232

3500 GE Utrecht

 

28-12-2016

 

Geachte directie,

 

De Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal heeft als doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid in de dorpskernen van Tull en ’t Waal en de directe omgeving. Eén van de kwesties die ons en onze achterban bezighoudt is de zware geluidsoverlast die bewoners van Tull en ’t Waal ondervinden van het verkeer op de A27.

 

In de achterliggende jaren zijn veel werkzaamheden uitgevoerd op het traject tussen Houten en Hooipolder, zoals het aanbrengen van stil ZOAB. Tot en met 2024 staan talloze werkzaamheden op het programma, waaronder het plaatsen van geluidsschermen aan weerszijde van de A27 ter hoogte van de Achterweg; het plaatsen van een geluidsscherm bij Vianen en het aanleggen van wegverbreding door het realiseren van een nieuwe brug over de Lek naast de bestaande Hagesteinsebrug.

 

Vanzelfsprekend zijn wij blij met de geluidsbeperkende maatregelen die zijn en worden genomen.

 

Waar wij niet over te spreken zijn is het feit dat aan de bestaande Hagesteinsebrug geen enkele geluidswerende maatregel is of wordt uitgevoerd. Als stichting hebben wij dit eerder verwoord in een zienswijze op het ontwerp tracébesluit A27 Houten-Hooipolder(nr 44817313).

 

Juist deze brug is een ernstige bron van geluidsoverlast voor bewoners van Tull en ’t Waal, Nieuwegein en Vianen. Niet alleen in termen van meetbare geluidsbelasting maar zeker ook door de aard van het geluid. De metalen constructie vormt een resonerende klankkast die een hard, hol metalen geluid veroorzaakt in de wijde omgeving, welke door het wateroppervlak van de Lek niet geabsorbeerd maar eerder versterkt wordt. Daarnaast vormt het permanente gedreun dat ontstaat door het verkeer dat rijdt over de harde, stalen voegovergangen van weg naar brug en omgekeerd een permanente bron van irritatie en overlast.

 

Wij verzoeken u dan ook over te gaan tot het op zo kort mogelijke termijn vervangen van de huidige voegovergangen door stille voegovergangen. Zoals u weet vindt op dit punt veel innovatie plaats. En is er geen sprake van technische onmogelijkheid om stille voegovergangen te realiseren.

 

Daarnaast vragen wij om nader onderzoek naar de mogelijkheden om de stalen constructie te isoleren en de demping te verbeteren zodat resonantie afneemt . Zie hiervoor o.a. zienswijze 3 bij het Geluidsplan A2/A27 Everdingen/Lunetten d.d. 12 juni 2015, pagina 41 en 42.

 

Tot slot verzoeken wij u om een nadere onderbouwing van uw stelling in bovengenoemd Geluidsplan dat het aanbrengen van stil ZOAB en/of het plaatsen van geluidsschermen aan de brug niet mogelijk is vanwege gewichtsbelasting.

 

Wij rekenen op een spoedige reactie van uw kant.

 

Namens de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal,

 

B. Bosshardt

Voorzitter

st.leefbaarheid.tenw@gmail.com

 

cc:

College van BenW gemeente Houten

College van BenW gemeente Nieuwegein

College van BenW gemeente Vianen

 

 

 

Het doel van de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal is het bewaken van en de zorg voor de leefomgeving voor de bewoners, hun woongenot  en het kleinschalige dorpse karakter van Tull en ’t Waal. Eén van de zaken waar de stichting zich mee bezig houdt is het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente Houten, waarin het dagrecreatieterrein wordt opgewaardeerd tot evenemententerrein met de mogelijkheid tot 25 evenementen per jaar. Op een dorpsbijeenkomst op 3 juli breek er een breed verzet te bestaan tegen dit plan aangezien men al teveel overlast ervaart van de huidige evenementen. De stichting heeft daarom bezwaar gemaakt tegen het ontwerp bestemmingsplan met deze brief.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vijf personen.

De stichting heeft een klankbordgroep samengesteld. De leden hebben ieder een zekere achterban met wie zij kontakt houden. Nog niet alle disciplines zijn vertegenwoordigd. Er kan nog aanvulling plaatsvinden van b.v. kerk, school, etc. Aanmelden kan via st.leefbaarheid.tenw@gmail.com. U kunt zich via dit email adres ook opgeven als sympathisant van de stichting. Er zijn inmiddels ongeveer 120 sympathisanten. Alle sympathisanten worden per e-mail op de hoogte gehouden van alle belangrijke ontwikkelingen.

 

Stiltegebied

Op 15 juli zijn onderstaande borden geplaatst op de Lekdijk door de provincie op de gemeentegrens van Nieuwegein en Houten. Een eerste succes voor de nieuwe stichting???

DSCF1491

DSCF1492

 

Verslag 18 september 2013
Hier is het verslag van een gesprek met het recreatieschap en de gemeente Houten.

Gesprek met wethouder
Woensdag 21 augustus is er een gesprek geweest tussen de stichting leefbaarheid Tull en ‘t Waal en wethouder Geerdes waarvan hier het verslag is te lezen.

Bijeenkomst over bestemmingsplan

Op 3 juli 2013 was er een dorpsbijeenkomst in Het Gebouw naar aanleiding van het ontwerp bestemmingsplan van de gemeente Houten met daarin het plan om het dagrecreatieterrein te veranderen in een evenemententerrein. Hieronder enkele foto’s van deze bijeenkomst.

IMG_3262IMG_3259

 

POLITIEK CAFÉ

Op 4 maart organiseerde de Stichting Leefbaarheid Tull en’ t Waal een speciale avond onder de noemer “ Politiek café Tull en ’t Waal “

Om de degens met elkaar en de inwoners te kunnen kruisen, meldden zich alle fracties die op 19 maart aanstaande verkiesbaar zijn. De voorzitter van de Stichting complimenteerde dan ook de politieke vertegenwoordigers en de aanwezigen, door te zeggen dat een politieke bijeenkomst in deze vorm en met zo een opkomst nog nooit in “ons dorp”was voorgekomen.

In aanloop naar deze avond had de klankbordgroep het bestuur van de Stichting een aantal onderwerpen meegegeven , welke in ieder geval aan de orde dienden te komen. Deze werden voorafgaand aan deze avond voorgelegd aan de fracties, zodat men zich goed kon voorbereiden en er met steekhoudende argumenten kon worden gedebatteerd. Zo bestaat er grote weerstand in het dorp tegen de verdere uitbreiding van het aantal evenementen, de grootschalige recreatie , de te forse bezuiniging voor het Sociaal Cultureel Centrum en de snelheidsduivels op zowel de dijk als op het water. Deze avond was dus duidelijk gericht op plaatselijke problematiek en om de visie van de politiek te horen hoe men hier tegenover staat.

In het tot de nok toe gevulde Sociaal Cultureel Centrum, werden door de avondvoorzitter Ted van Keulen, de sprekers afzonderlijk geconfronteerd met hun slogans waarmee ze op 19 maart de gunst van de kiezer hopen te winnen. Aan het begin van de avond kregen de politici elk twee minuten tijd om duidelijk te maken waarom een stem op hen het beste is. Nadat de twee minuten toegestane spreektijd per politicus werd pijnlijk duidelijk dat de slogans meer betrekking hebben op Houten zelf dan op de buitengebieden.

Buiten een aantal alom bekende politieke standpunten waren er ook lichtpuntjes waar de dorpelingen zich goed in konden vinden. Zo zal er geen extra verkeersoverlast worden veroorzaakt bij de aanleg van de derde sluiskolk en zijn de verkeers- en geluidsoverlast ook zorgelijke punten voor vrijwel alle partijen. Met name waren de mensen blij met de opmerkingen van wethouder Geerdes, verantwoordelijk voor het buitengebied ( lijsttrekker van de VVD), die meldde dat ook zijn partij vindt dat een verdere uitbreiding van het aantal evenementen op de recreatieterreinen niet nodig is. Bovendien gaven alle partijen aan graag in gesprek te blijven met de Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal

Zoals het bij een politiek café hoort, werd er ook volop tijdens de pauze en na afloop van het officiële gedeelte druk gediscussieerd over de betekenis van de diverse programma’s voor de kleine kernen en was het gros van de aanwezigen het eens over de vraag welke partijen de belangen van de kleine kernen het meest verdedigt. Dat zijn overduidelijk de kleine Christelijke partijen.

 politiek café2

politiek café