Informatie lopende zaken

Aan alle sympathisanten van de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal

Beste mensen,
Bijna anderhalf jaar geleden zag de Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal ( SLTT) het levenslicht. In de statuten staat duidelijk beschreven wat de doelstelling is en welke belangen er worden behartigd en dat is meer dan alleen “recreatie”.
Toch hangt vrijwel alles wat er in ons dorp in de openbare ruimte gebeurt samen met de ontwikkeling van de recreatie. Onderwerpen van zorg en discussie zijn de infrastructuur, de veiligheid, de toename van langzaam en snelverkeer, de natuurwaarden, geluidsoverlast, het verdronken bos en de Hollandse Waterlinie om er maar een paar te noemen. In vrijwel alle stukken die onze gemeentelijke vertegenwoordigers, wanneer het over Tull en ’t Waal gaat, produceren is het onderwerp “recreatie“ het uitgangspunt.
Voor niemand in Tull en ’t Waal zal de voorziene toename van de recreatie onopgemerkt blijven. De negatieve effecten, mochten de plannen van de gemeente doorgang vinden, zullen voor het overgrote deel van onze dorpsbewoners enorm zijn!
Zijn wij dan tegen recreatie? Absoluut niet, we leven immers niet op een eiland, al doet de naam “Eiland van Schalkwijk” anders vermoeden. Naar de instanties waarmee we overleggen zijn we duidelijk; recreatie goed, mits met respect voor de waarden die in ons dorp gelden.
Waar wij, met u, mordicus tegen zijn is de te verwachten enorme toename van autoverkeer en geluidshinder. De plannen van de gemeente faciliteren deze juist en houden op geen enkele manier rekening met de gerechtvaardigde wensen van u. De zienswijze die de SLTT mede namens u heeft overhandigd in Houten heeft voor veel publiciteit gezorgd. Duidelijk is dat men de massieve weerstand, ook vanwege u veelal persoonlijke bezwaren, niet verwachtte. Sterker, men zit er mee in de maag!
Inmiddels zijn wij begonnen aan een nieuwe ronde van gesprekken. De eerste vertegenwoordiger was Dhr. Eef Stiekema, fractievoorzitter van de VVD in de raad van Houten. De komende weken hopen we meer woordvoerders van de afzonderlijke politieke partijen te spreken. Zij immers zijn het die de plannen van B&W moeten goed- of afkeuren. Deze gesprekken vinden plaats naast die met het Schap en de wethouder(s)
Natuurlijk wenst u serieus te worden genomen en omdat wij u als één van onze sympathisanten vertegenwoordigen, nemen wij ook met niets minder genoegen dan als een serieuze gesprekspartner te worden gezien en behandeld.
Uit de door ons opgestelde zienswijze moge duidelijk zijn dat we ons inmiddels laten adviseren door een jurist/advocaat. Ook in het vervolgtraject zal deze ons met juridische raad en daad bijstaan. Zo hebben wij inmiddels via de “Wet openbaarheid van Bestuur”( WOB) een ten dele succesvol beroep gedaan op informatie van het recreatieschap (zie bijgaande brief). Nadat wij het Schap in gebreke hadden gesteld, vanwege het wettelijk te laat reageren, ontvingen wij alsnog een gedeelte van de informatie waar wij om vroegen.
Wat wij niet ontvingen is o.a. de begroting voor het komende jaar. Het bestuur vindt het onacceptabel een discussie te voeren met gemeentelijke vertegenwoordigers en /of mensen van het recreatieschap ( voor zover dat niet dezelfde personen zijn), wanneer wij niet over de zelfde financiële en overige relevante informatie kunnen beschikken.
Met uw steun en sympathie verwachten wij succesvol te kunnen zijn en het dorpse karakter van Tull en ’t Waal te kunnen waarborgen. Begin januari 2015 hopen wij opnieuw een vergadering te beleggen in “t Gebouw.
Om u zo optimaal mogelijk geïnformeerd te houden, treft u bijgaand relevante correspondentie aan met gemeente en/ of het recreatieschap en een aantal krantenartikelen.
Graag maak ik u nogmaals attent op de website van ons dorp. www.tullenwaal.nl , waar veel informatie van onze stichting, ’t Gebouw, de kerk en andere leuke informatie is te vinden.
Vriendelijke groet,
Bram Bosshardt
Voorzitter Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal
Stichting Leefbaarheid Tulll en ’t Waal
p/a Strijpweg 11
3999 NW Tull en ‘t Waal

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Postbus 8058
3503 RB Utrecht

Betreft: verzoek tot verstrekken van informatie.

Tull en ’t Waal, 14 augustus 2014

Geachte heer/mevrouw,

De Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal verzoekt u de onderstaande informatie te verstrekken.
1. Een kopie van de officiële akte waarmee u bent geconstitueerd.
2. Voor zover uw doelstellingen na uw oprichting zijn gewijzigd/aangepast een beschrijving van uw huidige doelstellingen met vermelding van het moment waarop deze doelstellingen aldus zijn gewijzigd/aangepast.
3. Een kopie van uw ongeanonimiseerde publicatie van zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Eiland van Schalkwijk, dat door de Gemeente Houten ter inzage is gelegd op 3 juli 2014 (vergelijk ABRvS 5 december 2012, LJN BY5071).
4. Een kopie van uw jaarrekeningen over de jaren 2011, 2012 en 2013.
5. Voor zover de voornoemde jaarrekeningen geen inzicht geven in de gespecificeerde kosten die worden gemaakt voor en inkomsten die worden verkregen vanwege de respectieve recreatieterreinen ’t Waal West, ’t Waal Oost, de Honswijkerplas, de recreatieboomgaard aan de Waalseweg en de overige recreatieterreinen in Tull en ’t Waal, deze gespecificeerde financiële informatie over de jaren 2011, 2012 en 2013.
6. Voor zover voornoemde informatie geen gespecificeerde informatie houdt over uw inkomsten vanwege specifieke categorieën evenementen, te weten de categorieën: tot 500 personen zonder geluidversterking; vanaf 500 personen zonder geluidversterking; met geluidversterking met een bronvermogen van meer dan 85 dB waarbij de versterking tot 23.00 uur mocht geschieden; met geluidversterking met een bronvermogen van meer dan 85 dB waarbij de versterking ook na 23.00 uur mocht geschieden; die in 2011, 2012 en 2013 zijn gehouden op de respectieve recreatieterreinen ’t Waal West en ’t Waal Oost, deze informatie te verstrekken.
7. Een begroting van de inkomsten die u verwacht te generen als u het kunt vergunnen om evenementen te (laten) organiseren op recreatieterrein ’t Waal Oost en al de overige
8. terreinen,zoals de Honswijker plas, de hoogstamboomgaard, waarvoor het recreatieschap Stichtse Groenlanden in Tull en ‘t Waal verantwoordelijk is,conform het ontwerpbestemmingsplan Eiland van Schalkwijk, dit gespecificeerd naar de categorieën waarin evenementen in dit plan zijn ingedeeld en per evenement.

Voornoemde informatie zien wij graag zo spoedig mogelijk, met inachtneming van het bepaalde in art. 6 WOB, tegemoet.
Hoogachtend
Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal

A. Bosshardt J. Blokhuis
voorzitter secretaris Stichting Leefbaarheid Tulll en ’t Waal
p/a Strijpweg 11
3999 NW Tull en ‘t Waal

 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Postbus 8058
3503 RB Utrecht

Betreft: ingebrekestelling, ex art. 4:17 Awb

Tull en ’t Waal, 17 september 2014

Geachte heer/mevrouw,

De Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal (hierna ook: de Stichting) vraagt uw aandacht voor het volgende.

Bij brief van 14 augustus 2014 heeft de Stichting een verzoek om informatie neergelegd, ex art. 3 WOB. Dit verzoek is op 18 augustus 2014 door u ontvangen. Een kopie van dit verzoek is gevoegd bij deze ingebrekestelling. U had uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek door u is ontvangen op het verzoek behoren te beslissen, ex art. 6 lid 1 WOB. Tot op heden heeft u dit niet gedaan. De stichting stelt vast dat u uw wettelijke verplichting niet bent nagekomen, stelt u bij deze ingebreke en sommeert u op de kortst mogelijke termijn alsnog een beslissing te nemen op haar verzoek om informatie.

De Stichting wijst u erop dat als u een dwangsom verschuldigd bent vanwege uw niet nakomen van uw wettelijke verplichting vanaf de dag waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop u deze ingebrekestelling heeft ontvangen, ex art. 4:17 lid 3 Awb. De Stichting houdt zich het recht voor tegen uw niet tijdige nemen van een besluit op het verzoek van de Stichting beroep aan te tekenen. Het instellen van dit beroep schort uw verschuldigdheid van de voornoemde dwangsom niet op, ex art. 4:17 lid 5 Awb.

In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend
Stichting Leefbaarheid Tull en ‘t Waal

A. Bosshardt J. Blokhuis

 

Aan alle betrokken bewoners/ondernemers van Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal

 

 

UITNODIGING

Politiek café

Maandag 12 maart, 20 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Café De Wiese, de Wiese 2 in Schalkwijk

Vitale kernen: groei naar ….nog beter!

 

Groei naar nóg beter…” is de leuze van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022. Zo’n verkiezingstijd is een moment, waarop politieke partijen duidelijk maken waar ze voor staan en zich voor willen inzetten de komende vier jaar. Zo ook het CDA.

 

In ons CDA- verkiezingsprogramma staat: ‘We willen dat inwoners hun ambities en initiatieven kunnen verwezenlijken. Ondernemers goede zaken kunnen doen en verenigingen, scholen en kerken Houten en het buitengebied levendig houden. Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen op een positieve manier meedoet aan de samenleving en het hier goed heeft en gelukkig is. Ook over 10 jaar!‘

 

Bewoners (nog) meer aan het roer

Het CDA wil de bewoners zelf (nog) meer eigen regie geven om de omgeving waarin we leven te verbeteren. In Schalkwijk zijn andere dingen nodig dan in Tull en ’t Waal en ’t Goy. Iedere kern is uniek en heeft z’n eigen wensen en uitdagingen.

Daarom nodigen we alle actieve bewoners in het buitengebied uit voor een inspiratie-avond over het onderwerp ‘Vitale dorpen: van goed naar nóg beter!’ Hoe pakken we dat aan?’

 

Succes-project Drechterland

Drechterland, een gemeente bestaande uit acht kernen in West Friesland ontwikkelde een aanpak om de bewoners zelf toekomstplannen te bedenken en na goedkeuring uit te voeren. Wij hebben de bedenker en verantwoordelijk CDA wethouder Dirk te Grotenhuis bereid gevonden om ons over zijn succesvolle project te komen vertellen. Want, een groot succes mag het project ‘Vitale dorpen’ inmiddels genoemd worden. Landelijk is er ook veel interesse voor deze aanpak. “Vitale dorpen is een experiment voor de gemeente en voor de inwoners. Een experiment in burgerparticipatie waaraan we in de toekomst verder vorm moeten geven”, aldus een conclusie van Drechterland.

 

Welke wensen hebt u?

Ook in onze dorpen gebeurt er heel veel en zijn bewoners actief als vrijwilliger, ondernemer, (bestuurs-)lid van een vereniging, kerk of andere organisatie. Maar er blijven wensen en ‘ het kan nóg beter….!’

 

 

In Drechterland bedachten inwoners van 6 dorpen in totaal 48 plannen, waar groepen inwoners mee aan de slag gingen, ( de zgn. allianties), zoals o.a. het inrichten van een zorgsteunpunt, een welkomstcomité voor nieuwe inwoners, verbeteringen fietsveiligheid, plan voor starterswoningen, het streekpunt versterken, het betrekken van ouderen en eenzamen.

 

Hoe beter samenwerken met de politiek?

De vraag die het CDA bezighoudt en u waarschijnlijk ook: Hoe bouwen we in samenwerking met de Houtense politiek (lees: gemeenteraad) verder aan nóg betere dorpsgemeenschappen? Welke thema’s en onderwerpen zijn dan van belang en hoe gaan we dat met elkaar doen? Dat wordt naar onze mening één van de opgaven voor de komende jaren.

 

We willen in het CDA-politiek café op maandag 12 maart 2018 u als bewoner van het buitengebied inspireren door ervaringen elders en een platform bieden om vooral ook van elkaar te horen hoe we dat in onze dorpen zouden kunnen verwezenlijken.

 

We hopen u te kunnen begroeten! Van harte uitgenodigd!

 

Namens de CDA kandidaten Houten en het buitengebied,

 

Jan de Jong (nr. 4) en Cora Gerritsen (nr. 7) op de CDA -kandidatenlijst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEEËN Eigen kracht KANSEN INSPIRATIEONTWIKKELEN

MOGELIJKHEDEN CREATIVITEIT BETROKKENHEID CO-CREATIE

PARTICIPATIEMEEDOENJONG & OUDSAMENWERKING

VERNIEUWINGVITALE KERNENONDERNEMERSCHAP

Waarderend ontwikkelen HANDEN UIT DE MOUWEN BEHERENBEWEGING OUT OF THE BOX BEHOUD VAN HET GOEDE SOCIAAL

BOUWJERESTAUREREN RUIMTELIJK LANDBOUW NATUUR CULTUUR RECREATIE DOORZETTINGSVERMOGEN VEERKRACHTDUURZAAMKUNST ZORG SPELEN SAMEN! FIETSEN ZWEMMEN OPENBAAR VERVOER SCHAATSEN HOREN ZIEN INTERACTIE COMMUNICATIE PLANNEN MAKEN ORGANISEREN BOUWEN GELOOFONDERWIJS VOELEN VERTROUWEN TOEKOMSTBESTENDIG RESULTAAT